Sword Form Names

May 8, 2007

1. Yu bei shi – Preparation

2. Qi shi – Opening

3. Xian ren shi lu – Immortal shows the way

4. San huan tao yue – Circle the moon with three rings

5. Kui xing shi – Big dipper

6. Yan zi chao shui – Swallow swoops over the water

7. You bian lan sao – Block & sweep right

8. You bian lan sao – Block & sweep left

9. Xiao kui xing – Little dipper

10. Huang feng ru dong – Wasp enters the cave

11. Ling mao bu shu – Agile cat catches the mouse

12. Feng huang tai tou – Phoenix lifts it’s head

13. Yan zi ru cao – Swallow returns to the nest

14. Feng huang you zhan – Phoenix opens it’s right wing

15. You xuan feng – Whirlwind to the right

16. Xiao kui xing – Little dipper

17. Zuo xuan feng – Whirlwind to the left

18. Deng yu shi – Waiting for the fish

19. You, zing long xing shi – Parting the grass to seek the snake right and left

20. Huai zhong bao yue – Embracing the moon

21. Su niao tou lin – Birds roosting in the forest

22. Wu long bai wei – Black dragon sways it’s tail

23. Qing long chu shui – Green dragon gets out of the water

24. Zuo shi zi yao tou – Lion shakes it’s head left and right

25. Hu bao tou – Tiger covers it’s head

26. Ye ma tiao jian – Wild horse jumps the ravine

27. Fan shen le ma – Turn around and reign in the horse

28. Zhi nan zhen – Compass needle points south

29. Zou, you ying feng dan chen – Shake off the dust in the wind

30. Shun shui tui zhuo – Current pushes the boat

31. Lui zing gan yue – Comet chases the moon

32. Tian ma fei bao – Heavenly horse traverses the void

33. Tiao lian shi – Lifting up the curtain

34. Zuo, you che lun – Cartwheel left and right

35. Yan zi ru cao – Swallow returns to the nest

36. Yan zi xian ni – Swallow carries pieces of earth in it’s beak

37. Da peng zhan chi – Roc* spreads it’s wings

38. Hai di lao yue – Scoop up the moon from the seabed

39. Huai zhong bao yue – Embracing the moon

40. Ye zha tan hai – Naga** explores the seabed

41. Xi niu wang yue – Rhino watches the moon

42. She yan shi – Hunting the wild goose

43. Qing long xian shua – Green dragon shows it’s claws

44. Feng huang shuang zhan chi – Phoenix opens both it’s wings

45. Zuo, you kua lan – Step over and block up left and right

46. She yan shi – Hunting the wild goose

47. Bai yuan xian guo – White monkey presents the fruit

48. Zuo, you luo hua shi – Scatter flowers right and left

49. Yu nu chuan xuo – Fair lady works at shuttles

50. Bai hu jiao wei – White tiger sways it’s tail

51. Hu bao tou – Tiger covers it’s head

52. Yu tiao long men – Fish jumps over the dragon gate

53. Chao tianyi zhu xiang – An incense for heaven

54. Zuo, you wu long jiao zhu – Black dragon twists aroung the pole left and right

55. Xian ren shi lu – Immortal shows the way

56. Feng sao mei hua – Plum petals swept by the wind

57. Ya hu shi – Presenting the tablet

58. Bao jian hui yuan – Turn sword over and return to the beginning

* Mythical Bird

** Mythical Snake Creature

Advertisements